Plan för konsolidering av IT-system

Publicerad den 2022-09-16
Patrik Hallén


Många organisationer har flera system än vad de egentligen behöver. Anledningarna kan vara många, t ex uppköp/sammanslagning eller att olika delar av verksamheten haft olika behov och därför infört olika system.

Genom att använda en logisk applikation är det relativt enkelt att klassificera befintliga applikationer på en övergripande nivå, t ex att Raindance, Agresso och Hogia alla är  Ekonomisystem. För att beskriva att dessa tre applikationer används i organisationen i nuläget och att det logiska ekonomisystemet representerar ett tänkt system i framtiden används metaobjektet Platå. IM23 Platå i Prime Arch är en "representation av ett relativt stabilt tillstånd för en arkitektur som existerar under en begränsad tidsperiod". Genom att koppla olika objekt från andra dimensioner till platån är det möjligt att analysera vilka objekt som är aktuella i en viss tidsperiod, och vilka objekt som tillkommer i en kommande period.

Men hur går man från en nuläge med tre applikationer till ett målläge där det endast finns ett målsystem?


I denna inledande artikel fokuserar vi på att beskriva hur en "IT-roadmap" kan illustreras.

En plan för konsolidering

Anta att vi i vårt exempel kommit fram till att systemen ska konsolideras steg för steg, genom att börja med att avveckla Hogia och och därefter avveckla Raindance. Målet för konsolideringen är Agresso som man i detta fiktiva exempel bedömt bäst motsvara verksamhetens krav. Obs! Detta är endast ett fiktivt exempel som inte på något sätt indikerar att Agresso inte är bättre än de andra systemen, och inte heller att man utan vidare kan ersätta dessa med Agresso.

För att visualisera konsolideringsplanen tas följande implementeringskarta  fram:  Applikationerna kopplas till platåer med relationen "avser" samt till varandra genom relationen "ersätter". Förutom att kartan ovan tydligt visar i vilken ordning applikationerna ska konsolideras är det möjligt att via repositoryt besvara frågor som t ex "vilka applikationer har vi i Etappläge 1?" och ""när avvecklas Raindance?".

I kommande artiklar kommer vi att beskriva hur man med hjälp av modellering och Prime Arch kan adressera nedanstående frågor.