S31 Kritisk Framgångsfaktor (KFF)

Publicerad den 2021-06-22
Patrik Hallén


Mätbart konkret resultat som verksamheten behöver förverkliga för att nå sitt mål.

Beskrivning

För att en KFF ska vara mätbar och konkret krävs att den uppfyller följande kriterier:

  • Nåbar. Det ska vara möjligt att nå de konkreta mål som sätts upp, annars är planen orealistisk.
  • Tidssatt. Antingen används en absolut referens (t ex specifikt datum) eller relativ tidsperiod (t ex "inom två år". Denna tidsgräns anger när resultatet ska vara på plats.
  • Mätbar. Det ska vara möjligt att avgöra om resultatet är på plats eller ej. Påståendet kan vara uttryckt som ett exakt mätvärde (t ex "95% nöjda kunder") eller mer vagt, givet att det går att svara ja eller nej på frågan.

KFF:er är snarlika konkreta mål (eng. Objective) och det är en god idé att tillämpa "SMART"-kriterier för dessa (Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Time-based).


Exempel

  • 95% kundnöjdhet i slutet av året
  • Nytt CRM-system på plats inom 6 månader
  • 10% ökad produktförsäljning senast 30/6 innevarande år