IM32 Release

Publicerad den 2021-08-12
Patrik Hallén


Arbetspaket som representerar den uppsättning arbetsmoment som krävs för att åstadkomma en omfattande leverabel inom angiven ram för tid och resurser.

Beskrivning

Avgränsningen i tid sätts vanligen till 2-3 månaders kalendertid och resurserna begränsas till vad utvalda team kan åstadkomma tillsammans.

På samma sätt som processer (N3) innehåller processteg (N4) innehåller releaser de arbetsmoment som krävs för att åstadkomma det efterfrågade resultatet - en eller flera capabilities - ordnade i logiska grupper. Till skillnad från en process som är återkommande är arbetspaketet helt unikt.

En release kan implementeras fristående och är vanligtvis en delmängd av en etapp. 

I agila utvecklingsramverk såsom SAFe benämns releasen för Programinkrement, som definieras som "en time box där ett Agile Release Team (ART) levererar värde i form av fungerande och testade programvaror och system. PI är vanligtvis åtta till tolv veckor långa."


Exempel

  • Projektportal 2.0

  • Utvecklingsprocess 2.0

  • X-utredning

  • Förstudie av Y