R01 Regel (C)

Publicerad den 2019-01-08
Patrik Hallén


Syftar till att styra och påverka beteenden i verksamheten, antingen formulerat internt som en policy, riktlinje eller detaljerad instruktion; eller baserat på en extern lag eller förordning.

Core vs ExtendedBeskrivning

Policy är ett kortfattat dokument på en övergripande nivå om specifika, strategiskt viktiga områden. Den är vägledande för beslut och styrning. En policy innehåller grundläggande synsätt och viljeinriktning.

Reglemente är en samling föreskrifter som grundar sig på lagar och förordningar.

Regler/regelverk är bestämmelser för vad som gäller inom ett givet område. Regler anger absoluta normer för vårt agerande. Reglernas roll är att sätta gränser och förbjuda vissa beteenden.

Riktlinjer är ett dokument som innehåller en anvisning eller rekommendation för hur t ex en policy ska uppnås. Övergripande vägledning för att följa en policy.

Rutiner beskriver hur aktiviteter ska utföras. Som stöd kan finnas checklistor, mallar, blanketter, formulär m.m.

Referens till standard

SKL/Inera: Saknar Regel.

Archimate: Saknar Regel.

TOGAF: Saknar Regel.

OMG: Regel (Rule) är definierad i BMM (Business Motivation Model) och finns som Business Policy och Business Rule. Dessutom finns även Regulation definierad som en External Influencer.