Logisk applikationsmodell (LAM)

Publicerad den 2021-04-08
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av ett önskat målläge med den funktionalitet som en applikationsmodul bör ha uttryckt i form av funktionsförmågor som verksamheten behöver samt vilka av dessa som bör tillgängliggöras för andra applikationer i form av applikationsgränssnitt.

Användning

Logisk applikationsmodell används för att beskriva en funktionell avgränsning för en applikation. Den utgör därmed grund för en funktionell kravställning avseende uppdelning i applikationsmoduler och applikationsgränssnitt och en gruppering av funktionalitet.

Tillvägagångssätt

  1. Lägg ut applikationen som en bakgrund och på denna placeras de applikationsmoduler och applikationsgränssnitt som identifierats i tidigare analys.

  2. Placera de funktionsförmågor inom respektive applikationsmodul och applikationsgränssnitt som identifierats i tidigare analys.

En förutsättning är att den funktionella kravställningen analyserats med verksamhetsfunktioner och funktionsförmågor. Detta är ett mycket omfattande arbete som berörs separat.
Applikation där fler moduler visasApplikationsmodul där beskrivningarna av funktionsförmågorna visas direkt i modellen