Ett annat perspektiv på Information och Data

Publicerad den 2020-04-08
Patrik Hallén


Information och Data är två begrepp som ofta blandas ihop. Det finns olika skolor som tävlar om att försöka definiera dessa begrepp och det skapar förvirring. 

Här är Prime Archs defintion av begreppen:Prime Archs utgångspunkt är de definitioner som Nationalencyklopedin (NE) har fastslagit

NENE.se anger beskriver även en relation mellan Information och Data


Med information avses däremot innebörden i data, vilket förutsätter en mottagare med förmåga till tolkning av data.

NE.se beskriver även att Information har en relation till Kunskap, d v s en djupare insikt.

DIKW-modellen

Just skillnaden mellan Information och Kunskap  har flera källor tagit fasta på och detta kan illustreras av DIKW-pyramiden:I detta sammanhang definieras Data som enstaka punkter helt utan sammanhang, medan Information tolkar data och typbestämmer det. Kunskap är sammanlänkad Information och Visdom är den högsta nivån där man drar slutsatser om framtiden och nya situationer. Detta resonemang illustreras av följande bild: Prime Arch har gjort ett urval av viktiga källor och tolkat dessa till en modell i två dimensioner.Att något saknar sammanhang betyder inte att det är data, möjligen kan man kalla det en datapunkt. Det betyder bara att det saknar sammanhang och därmed har ett mindre förklaringsvärde om man inte känner till sammanhanget. Det som avgör om det är Data eller Information är istället om det är i realiserad form för användning i informationssystem, eller om det är fakta som är av betydelse för någon, ofta i samband med kommunikation.

Exempel

Lisa är en person som är intresserad av historia. Hon går ofta till biblioteket och lånar böcker.

Detta är Information. Det är en beskrivande text som beskriver fakta och är skrivet för att informera om Lisa.

Även följande kortfattade fakta är information:

"Jag heter Lisa".

Lisa har ett lånekort:

  • Kortnummer: 123456
  • Utgångsdatum: 2024-10-31
  • Låntagare: Lisa Andersson

Detta är Data. Det är information i realiserad form i ett informationssystem.

I lånesystemet finns hennes lån förtecknade med datum för utlån och återlämning samt bok-ID. 

Även detta är Data.

När man samkör data i datatabellerna LÅN och BOK kan man se att Lisas intresse verkar skifta från Antiken till Romarriket då allt fler böcker som hon har lånat den senaste tiden handlar om Romarriket, medan tidigare boklån handlar om Antiken.

Detta är Kunskap. Genom att koppla ihop flera datapunkter och olika sammanhang kan man se mönster. 

I en djupare analys kan man se att Lisa har besökt biblioteket regelbundet en gång per vecka, på onsdagar, med undantag för 24:e december och två veckor i juli. I en prediktiv analys är det möjligt att förutse att Lisa kommer att besöka biblioteket kommande onsdagar och gå till avdelningen för historisk litteratur, förutom när hon är bortrest eller upptagen med annat.

Detta är Visdom. Vi har samkört data från olika kunskapskällor och gjort förutsägningar om framtiden.

Slutsatsen är att det är sammanhanget och hur sammanlänkad information/data är som gör det möjligt att nå kunskap och och visdom. 

Prime Arch

I Prime Arch åskådliggörs detta med dimensionen Strukturerad/Ostrukturerad.

Viktigt att komma ihåg att denna dimension är helt skild från Information/Data.