Processaktivitetsmodell (PaM)

Publicerad den 2019-01-13
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur aktiviteter har grupperats i olika processteg i en process. Beskrivningen är starkt förenklad och innehåller endast processobjekt i en hierarki, men den kan även ordnas i flöden.

Användning

Processaktivitetsmodellen ger en översikt över vilka aktiviteter som ingår i en process, fördelat på processteg.

Tillvägagångssätt​

1. Lägg ut processtegen som en bakgrund.
2. Placera aktiviteterna inom respektive processteg, gärna enligt en logisk sekvens från vänster till höger.
3. Placera processen som en bakgrund för processtegen.

En förutsättning är att processerna identifierats sedan tidigare. Detta är ett mycket omfattande arbete som berörs separat.
Länkar

Metaobjekt

Process

Processteg

Aktivitet