V - Process

Publicerad den 2019-01-07
Patrik HallénEn process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar ett värde för en eller flera kunder.


Ett företags processer har en medellång beständighet jämfört med andra dimensioner (Strategi, Information och Applikation).

Processer är mer stabila ju högre upp i hierarkin man är. Processområden och processgrupper förändras sällan och även processer och processteg är relativt stabila sett till de flöden som skapar värde.

Mest känslig för förändring är nivå 5 då den beskriver arbetssättet i detalj och det är på den nivån man tydligast ser ständiga förbättringar och automatisering.


Metaobjekt

C = Core

E = ExtendedMetaobjekt efter nivåVy-typer