Lösningsdialog - ett viktigt verktyg i utformningen av en standardlösning

Publicerad den 2019-05-11
Patrik Hallen


Vad är en lösningsdialog?

En lösningsdialog är en strukturerad dialog mellan en IT-leverantör och verksamhetens representanter.

Syftet med lösningsdialogen är att gå igenom lösningen tillsammans för att verifiera att lösningen möter behovet och för att identifiera gap som behöver åtgärdas.

En lösningsdialog tar cirka 2 timmar per processteg att genomföra.

I vilket skede kör man lösningsdialog?

Lösningsdialogen genomförs när utvärderingen är klar och leverantör och lösning utsetts.

För att nyttja en standardlösning på bästa sätt är det viktigt att ställa tillräckligt med krav för att kunna avgöra vilken lösning som passar bäst, men inte för detaljerat så att leverantören redan i offerten tvingats göra alltför många anpassningar.Vad får man ut av en lösningsdialog?

Lösningsdialogen resulterar i tre saker:

  1. En acceptans hos användarna för lösningen och en ökad insikt hos leverantören om vad verksamheten behöver 
  2. En lista över gap där leverantören ska identifiera möjliga resolutioner
  3. En processmodell på nivå 5 som beskriver: roller, händelser, aktiviteter, vägval, varianter och ibland även IT-stöd och användning av data.

Uttryckt i en processmodell på nivå 4 ser man resultatet som artefakter:I processmodellen ovan ser beskrivs även vilken input som krävs och vilka organisationsroller som deltar.

Bra artiklar som beskriver användarberättelser och användningsfall:

Hur genomförs en lösningsdialog?

En lösningsdialog genomförs under ledning av en facilitator som säkerställer att alla delar inom valt processteg gås igenom och att verksamhetens funderingar kommer upp för diskussion.

Leverantören är föredragande och går igenom processen och visar hur lösningen fungerar.

En modellerare dokumenterar processen i en processmodell.

Facilitatorn leder diskussionen kring eventuella gap så att leverantören och verksamheten tillsammans på ett konstruktivt sätt att lösningen på bästa sätt. 

 I lösningsdialogen beskrivs lösningen på ett konkret sätt genom att leverantören med hjälp av skärmbilder eller en live-demonstration visar hur processen går till steg för steg.

Verksamheten ges möjlighet att förklara vilka brister som de ser med lösningen jämfört med den kravställning som tagits fram.

Genom att fokusera på vad användarna vill åstadkomma undviker man krav på anpassningar till nuvarande arbetssätt.

Leverantören uppmanas istället att redovisa hur det efterfrågade resultatet kan åstadkommas i lösningen.

Gap som återstår efter dialogen, d v s verksamheten accepterade inte lösningen i ett visst avseende (eller lösningen saknade helt enkelt stöd för kravet) sammanställs och bearbetas i efterhand.