6 regler som styr mot en bra datarkitektur

Publicerad den 2023-10-10
Patrik Hallén


I den digitala eran är data lika viktig som någon annan företagsresurs. En robust och skalbar dataarkitektur är därför avgörande för att stödja effektiva affärsprocesser, säkerställa datakvalitet och möjliggöra snabba, datadrivna beslut. Varje komponent i denna arkitektur måste vara utformad med omsorg, och för detta finns ett antal grundläggande regler som hjälper organisationer att navigera genom komplexiteten. Nedan följer en genomgång av sex sådana regler och de överväganden som ligger till grund för dem.

Datasegmentering: Erfarenheten har visat att dåligt strukturerade och icke-kategoriserade datamängder kan leda till ineffektiva affärsprocesser och förödande beslutsfattande. Genom att segmentera data i olika typer som masterdata, transaktionsdata och referensdata blir det lättare att hantera och underhålla dessa datamängder, vilket ökar effektiviteten i hela organisationen.

Metadatasynkronisering: Inkonsekvent metadata mellan system och datalager kan leda till felaktiga analyser och rapporter. Det är avgörande att metadata synkroniseras för att säkerställa att data är konsistent och tillförlitlig över alla system, vilket i sin tur underlättar interoperabilitet och dataanalys.

Datatillgänglighet: En vanlig flaskhals i många affärsprocesser är bristen på snabb tillgång till relevant data. Genom att säkerställa att data är tillgänglig för auktoriserade användare inom en definierad tidsram, kan organisationen snabbt reagera på marknadens behov och göra välgrundade beslut.

Dataskalbarhet: I en tid av exponentiell datatillväxt är det kritiskt att ha en arkitektur som kan skala effektivt. Detta är särskilt viktigt för organisationer som måste kunna hantera både ökande datavolymer och komplexitet utan att kompromissa med prestanda eller säkerhet.

Dataintegritet: Utan robusta mekanismer för att säkerställa dataintegritet, riskerar man att data kan ändras eller manipuleras ogiltigt, vilket underminerar förtroendet för affärsprocesser och rapporter. Det är därför nödvändigt att implementera strikta regler för att spåra alla ändringar och säkerställa att de är giltiga.

Datasäkerhet: I en tid där cyberhot och dataintrång blir alltmer sofistikerade är säkerheten för företagsdata av yttersta vikt. Att inte ha adekvata säkerhetsprotokoller kan leda till allvarliga ekonomiska och rättsliga konsekvenser, varför det är avgörande att implementera strikta åtkomstkontroller och krypteringsprotokoll.


Modellering av regler med Prime Arch

Med inspiration från ISO 8000 och DAMA-DMBOK så kan följande regler (i Prime Arch motsvaras detaljeringsnivån av regelkomponenter) fomuleras:RegelkompositionsmodellYtterligare aspekter som kan inkluderas i ett regelverk för dataarkitektur kan vara "Datagovernance" och "Dataflödeshantering".

Datagovernance: Det är viktigt att definiera vem som är ansvarig för olika datakategorier och hur datakvaliteten ska upprätthållas. Detta inkluderar ofta roller som Data Stewards och Data Owners.

Dataflödeshantering: Förståelse för hur data rör sig genom olika system är kritiskt för att säkerställa att data inte förloras eller korrumperas längs vägen. Regelverket kan inkludera bestämmelser för att kartlägga och dokumentera detta flöde.

Dessa två dimensioner tillsammans med de redan nämnda skulle ge en mer heltäckande vy av vad som är viktigt inom dataarkitektur.

Länkar

Metaobjekt