Metaobjektens placering: Princip #1 Komposition

Publicerad den 2022-05-09
Patrik Hallén


I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den första är Komposition:


​Objekten ordnas hierarkiskt i kolumn 1.

Ett exempel på detta finner vi i processdimensionen:Samtliga metaobjekt i kolumnen utgör en hierarki från den högsta nivån till den lägsta, och relationen mellan ett underliggande objekt till det överliggande är "ingår i".

Denna princip har tillämpats så långt det är möjligt i alla dimensionerna. Här är ett urval som visar detta: