Program Increment i SAFe

Publicerad den 2022-10-22
Patrik Hallén


Många organisationer använder SAFe i sitt utvecklingsarbete och en central del i planering och genomförandet av arbetet är Program Increment.

Det går visserligen att översätta enkelt till svenska men även i den officiella svenska översättningen av SAFe-ordlistan så har man valt att behålla det engelska begreppet. Vi har valt att gå på de "översatta" begreppen rakt igenom denna artikel.

Ett Program Increment är:


en time box där ett Agile Release Train (ART) levererar värde inkrementellt i form av fungerande och testade programvaror och system. PI är vanligtvis åtta till tolv veckor långa, och det vanligaste mönstret för en PI är fyra iterations för utveckling, följda av en Innovation and Planning (IP) iteration.

Både Iteration och Program Increment är platshållare för arbete som utförs, och i Prime Arch används IM42 Sprint och IM32 Release för att representera dessa koncept. Nedan illustreras det vanligaste mönstret enligt definitionen ovan med Prime Arch-symboler.Då Iteration är ett centralt begrepp för att beskriva ett Program Increment tar vi en titt på definitionen


en standardiserad timebox med fastställd längd under vilken teamet levererar värde i form av små fungerande, testade programvaror och system. Längden för en iteration kan vara en till tre veckor, men den vanligaste och rekommenderade längden är två veckor.

En iteration ska leverera ett efterfrågat resultat, en Feature (IM41). Denna är vanligen i form av fungerande programvara, som i Prime Arch representeras av A41 Applikationsfunktion eller A42 Applikationstjänst, beroende på vad som utvecklats.Ett Program Increment styrs av ett antal konkreta mål som  ska uppnås, Program Increment Objectives definieras som:


en integrerad sammanfattning av PI objectives för en Agile Release Train. De används för att informera intressenter om planen och för att mäta resultaten av ART för ett program increment.

Ett Agile Release Train, i Prime Arch en IM32 Verksamhetsroll, tilldelas således ett antal konkreta mål som ska uppnås, i Prime Arch S31 Kritisk Framgångsfaktor (KFF) som grupperas i ett sammanfattande mål, i Prime Arch S21 Mål.Det finns även en specifik typ av milestone i SAFe som är relaterad till ett Program Increment.  Milestone definieras som:


används för att spåra framstegen mot ett specifikt mål eller specifik händelse. Det finns tre typer av milestones för SAFe: milestones med ett bestämt datum, program increment milestones och milestone för lärande.

En slagning i referenslitteraturen för SAFe ger att milestone för lärande handlar om att markera tidpunkter för viktiga beslut, vanligen relaterade till utformningen av lösningen (se Atlassians beskrivning av SAFE under princip #3). Det ger oss följande bild av milstolpar enligt Prime Archs metaobjekt:Beslut är ett värdefullt objekt, i Prime Arch I42 Artefakt) som vanligen fattas i  en process, men beslut kan även fattas i arbetspaket enligt agil metodik.

Sätter man ihop dessa fragment av olika modeller som beskriver olika aspekter av ett program increment får man följande modell: