Processflödesmodell 2 (PFM-2)

Publicerad den 2018-07-21
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur värdeförädlingen sker på en övergripande nivå i verksamheten. Modellen är en utökad variant av processflödesmodell 1 som visar fler dimensioner såsom t.ex. applikation, organisation, plats och regel.

Användning

Syftet med modellen är att visa på samverkan mellan olika dimensioner, t.ex. organisation, regler och platser. Den används även för att beskriva nuläge och målläge där fokus ligger på att beskriva hur en förbättring kan ske.

Tillvägagångssätt

1. Utgå från en befintlig processmodell (PFM).
2. Bestäm modellens syfte och enas om vilka metaobjekt som ska modelleras in.
3. Komplettera processmodellen med överenskomna metaobjekt. För att beskriva ett nuläge används Organisationsteam (I41) och Applikationsfunktioner (A41). För målläge används Organisationsroll (O42) och Funktionsförmåga (F41).
4. Utöka den till vänster eller höger och lägg in processteg från andra processer om så behövs.
5. För att visa skillnader mellan nuläge och målläge tas två olika processflödesmodeller fram. Analysera därefter skillnaderna.