Processflödesmodell 3 (PFM-3)

Publicerad den 2020-02-16
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur värdeförädlingen sker på en övergripande nivå i verksamheten. Modellen är en utökad variant av processflödesmodell 1 med fokus på att visa vilken organisation som utför respektive processteg.

Användning

Syftet med modellen är att visa på samverkan mellan olika organisationer. Den används även för att beskriva nuläge och målläge där fokus ligger på att beskriva gränssnitten mellan olika organisationer.

Tillvägagångssätt

1. Utgå från en befintlig processmodell (PFM-1).
2. Identifiera vilka organisationer som utför processtegen och skapa en simbana per organisation.
3. För att beskriva ett nuläge används Organisationsteam (I41) och för målläge används Organisationsroll (O42). I avsaknad av team eller vid behov av att visa övergripande ansvar används istället Organisationsavdelning (O31) eller Verksamhetsroll (O32).