T01 Verksamhetstjänst (C)

T01 Verksamhetstjänst (C)

Något en verksamhet erbjuder för tillgodose ett behov hos en mottagare, med tydlig avgränsning och villkor för dess nyttjande. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även produkt, kontrakt, och kanal. Core vs Extended

T11 Tjänsteområde

T11 Tjänsteområde

Logisk gruppering av tjänstegrupper och tjänsteflöden som skapar struktur och översikt i tjänstekartan. Beskrivning

T21 Tjänstegrupp

T21 Tjänstegrupp

Logisk gruppering av tjänster som tillsammans skapar ett värde i verksamheten. Beskrivning

T22 Tjänsteflöde

T22 Tjänsteflöde

Ett flöde av tjänster och produkter som tillsammans skapar ett värde för en slutmottagare. Länkar

T23 Kundkanal

T23 Kundkanal

Kanal som används för att leverera erbjudande till kund. Beskrivning

T31 Tjänst

T31 Tjänst

Något en verksamhet erbjuder för tillgodose ett behov hos en mottagare, med tydlig avgränsning och villkor för dess nyttjande. Beskrivning

T32 Produkt

T32 Produkt

En sammansättning av tjänster och/eller varor som levereras som en helhet till (interna eller externa) kunder, där nyttjandet reglerats i ett avtal. Länkar

T33 Kontrakt

T33 Kontrakt

Formell eller informell specifikation av en överenskommelse mellan producent och konsument av en produkt och/eller tjänst, för vilka rättigheter och, skyldigheter och tillvägagångssätt avseende tillhandahållande och nyttjande beskrivits.

T34 Kanal

T34 Kanal

Medium som används för transport eller kommunikation Beskrivning

T41 Tjänstekomponent

T41 Tjänstekomponent

Delmängd av den verksamhetslogik som realiseras för att tjänsten ska kunna levereras. Beskrivning