R01 Regel (C)

R01 Regel (C)

Syftar till att styra och påverka beteenden i verksamheten, antingen formulerat internt som en policy, riktlinje eller detaljerad instruktion; eller baserat på en extern lag eller förordning. Core vs Extended

R11 Regelområde

R11 Regelområde

Bestämmelser för vad som gäller inom ett visst område. Beskrivning

R32 Risk

R32 Risk

Beskriver vilka skadliga konsekvenser som kan uppstå och hur. Beskrivning

R51 Regelvillkor

R51 Regelvillkor

Läser information och bedömer dess riktighet i förhållande till en regel. Svaret blir ja, nej eller vet ej (beroende på om informationen är ofullständing eller inkorrekt). Beskrivning

R52 Kontroll

R52 Kontroll

Åtgärd för att kontrollera att regel efterföljs. Länkar