Dimensioner (lager)

Publicerad den 2021-07-12
Patrik Hallén

Horisontell förflyttning handlar om att kunna se andra dimensioner, eftersom man oftast behöver hålla reda på många olika aspekter i en verksamhet. Dimensioner kallas även för "lager".


För att representera olika dimensioner och kunna förflytta fokus till specifika aspekter är Prime Archs ramverk uppbyggt på 6+1 lager, där varje lager representerar en logiskt sammanhållen aspekt av verksamheten.

De sex lagren är:

  • Strategi
  • Verksamhet
  • Information
  • Teknik
  • Realisering
  • Säkerhet


Strategi innehåller element som är av strategisk karaktär, för att åstadkomma den övergripande utvecklingen och styrningen av en verksamhet. Detta omfattar exempelvis element såsom Vision, Mål och Förmågor.

Verksamhet innehåller element som beskriver hur verksamhet utförs och vem som utför den vare sig det är gemensamt eller isolerat. 

Information innehåller element som beskriver strukturen på information och betydelse av termer. Här kan beskrivning av informationsbaserade produkter och begreppsmappningar göras.

Teknik innehåller element som beskriver tekniska resurser och system, både på applikation och infrastrukturnivå.

Realisering innehåller element som beskriver hur arkitekturen implementeras och när. Här finns exempelvis projekt, milstolpar och platser.

Säkerhet är ett speciellt lager som främst innehåller beskrivning av vyer som används för att beskriva hur element i de övriga lagren används för att uppnå önskad säkerhet och minimera prioriterade risker. Lagret inkluderar ett fåtal element som exempelvis Risk och Hot.

Utöver dessa finns även ett sjunde lager som grupperar metaobjekt som kan kopplas till vilket som helst av de olika lagren.

Prime Arch är 100% följsamma mot SKL/Ineras arkitekturramverk vilket betyder att följer man Prime Arch Core följer man SKL/Ineras standard. Fördelen med att välja Prime Arch är att man sömlöst kan välja att expandera de olika lagren för att öka precisionen i arbetet och därmed kvaliteten i resultatet.

Prime Arch Extended