S01 Vision (C)

S01 Vision (C)

En önskad idealsituation som vi ständigt vill uppnå men som vi aldrig räknar med att kunna nå fram till.Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Förväntan, Drivkraft, Strategi, Erbjudande och Nytta. Core vs Extended

S02 Mål (C)

S02 Mål (C)

Ett uttalande om avsikt eller önskat sluttillstånd för en organisation och dess intressenter, på hög nivå. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Kritisk framgångsfaktor (KFF) och Handlingsalternativ. Core vs Extended

R01 Regel (C)

R01 Regel (C)

Syftar till att styra och påverka beteenden i verksamheten, antingen formulerat internt som en policy, riktlinje eller detaljerad instruktion; eller baserat på en extern lag eller förordning. Core vs Extended

K01 Kund (C)

K01 Kund (C)

Samling av interaktioner som görs med erbjudande verksamhet över tid. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Kundgrupp. Beskrivning

F01 Förmåga (C)

F01 Förmåga (C)

Något en verksamhet behöver kunna för att nå önskat resultat. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Förmågeflöde och Funktionellt krav. Core vs Extended

F02 Funktion (C)

F02 Funktion (C)

En gruppering av logiskt relaterade uppgifter som krävs för att producera ett resultat. Core vs Extended

T01 Verksamhetstjänst (C)

T01 Verksamhetstjänst (C)

Något en verksamhet erbjuder för tillgodose ett behov hos en mottagare, med tydlig avgränsning och villkor för dess nyttjande. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även produkt, kontrakt, och kanal. Core vs Extended

P01 Process (C)

P01 Process (C)

En kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar ett värde för en eller flera kunder. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Processflöde och Grind (logisk beslutspunkt). Beskrivning

I01 Information (C)

I01 Information (C)

Fakta om någon eller något som är av betydelse för verksamheten. Beskrivning

I03 Begrepp (C)

I03 Begrepp (C)

Ord som används av verksamheten för att beskriva verksamheten. Beskrivning

D01 Data (C)

D01 Data (C)

Information i realiserats i digitalt format för lagring och användning i informationssystem. Beskrivning

A01 Applikation (C)

A01 Applikation (C)

Det IT-stöd som användarna vanligen talar om när de beskriver vilka system som de arbetar med. Kallas även i dagligt tal för System*. Beskrivning

IM01 Leverabel (C)

IM01 Leverabel (C)

Önskat resultat från verksamhetsutveckling, vanligen i form av produkt/tjänst, IT-system, arbetssätt och organisation. Core vs Extended

IM02 Arbetspaket (C)

IM02 Arbetspaket (C)

Representation av den uppsättning arbetsmoment som krävs för att åstadkomma en leverabel inom angiven ram för tid och resurser. Core vs Extend

IM03 Platå (C)

IM03 Platå (C)

Representation av ett relativt stabilt tillstånd för en arkitektur som existerar under en begränsad tidsperiod. Core VS Extend

SK01 Risk (C)

SK01 Risk (C)

Beskriver vilka skadliga konsekvenser som kan uppstå och hur. Beskrivning

O01 Organisationsenhet (C)

O01 Organisationsenhet (C)

Specialiserad funktionell indelning inom en organisation eller division. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även olika grupperingar i organisationen, från affärsområde ner till mindre grupper/team. Beskrivning

O02 Aktör (C)

O02 Aktör (C)

En organisation, del av organisation eller person som kan agera i en roll. Beskrivnig

O03 Roll (C)

O03 Roll (C)

Ansvaret för att utföra en aktivitet som tilldelas en aktör.